Werkwijze

Heb je interesse om te werken via Flexi, dan kan je je inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen. Zodra we je inschrijving hebben ontvangen wordt je uitgenodigd voor een gesprek en leren we je graag beter kennen zodat we voor je aan de slag kunnen gaan om die leuke passende baan voor je te vinden.

Bij Flexi stopt de begeleiding niet zodra je een baan hebt gevonden.

Ook als je door ons bent bemiddeld en aan het werk bent zijn we benieuwd naar hoe het met je gaat op de werkplek en staan we graag voor je klaar om eventuele vragen te beantwoorden. Mocht je vragen hebben met betrekking tot de werkzaamheden bij het bedrijf waar je werkzaam bent of wil je advies, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch of per email.

Belangrijke informatie

Flexi Personeelsdiensten werkt met digitale en papieren urenbriefjes. Dit is afhankelijk van het bedrijf waarvoor je gaat werken. Als er met digitale urenbriefjes gewerkt wordt dan zal je inloggegevens krijgen om je uren via Pay4Me in te dienen. In dit programma kan je ook je loonstroken en jaaropgaaf bekijken. Mocht er met papieren urenbriefjes gewerkt worden dan zorgen wij ervoor dat jij die in je bezit hebt. De ingevulde urenbriefjes kun je bij ons inleveren of naar ons toe sturen per post of mail.

Beide Cao’s voor uitzendkrachten werken met een fasesysteem. Hiermee wordt je rechtspositie uitgedrukt.

Fase A (ABU) / Fase 1 en 2 (NBBU)
Zolang de uitzendkracht nog geen 78 weken heeft gewerkt, is hij werkzaam in fase A. Alleen de gewerkte uren tellen mee. In deze fase is er sprake van uitsluiting van loondoorbetalingsplicht. Dit betekent: geen werk, geen loon. In fase A is er meestal sprake van het uitzendbeding. Dit betekent dat de inlener (bedrijf waar je werkzaam bent) en jij als uitzendkracht snel de samenwerking op kan zeggen.

Het uitzendbeding treedt ook op in geval van ziekte. Als werknemer ontvang je bij ziekte het ziekengeld van de UWV omdat er gedurende de ziekte geen dienstverband meer is. Fase 1 van het NBBU cao is ongeveer hetzelfde, alleen duurt fase 1, 26 weken en fase 2 duurt 104 weken. Vanaf 1 juli 2016 is er geen verschil meer tussen fase A (ABU) en fase 1 en 2 (NBBU). Beide fasen duren dan 78 weken.

Fase B (ABU) / Fase 3 (NBBU)
Als je als uitzendkracht fase A of fase 2 hebt doorlopen, stroom je automatisch door naar fase B of fase 3. In fase B worden er maximaal 6 tijdelijke contracten gesloten, gedurende maximaal 4 jaar. In fase 3 (NBBU) worden er 6 tijdelijke contracten gesloten, gedurende maximaal 4 jaar. Dit zijn contracten voor bepaalde tijd.

Face C / Fase 4 (NBBU)
Zodra er in fase B meer dan 4 jaar is gewerkt of het 6 e contract is afgelopen, dan volgt fase C. Dit is een contract voor onbepaalde tijd. Dit geldt ook voor het NBBU CAO. Zodra er in fase 3 meer dan 4 jaar is gewerkt of het 6 e contract is afgelopen, dan volgt fase 4 voor onbetaalde tijd.

Als uitzendkracht is het gebruikelijk dat je valt onder het CAO van ABU of NBBU. Het meest gebruikte CAO is van de ABU omdat hun CAO algemeen verbindend is verklaard. CAO staat voor Collectieve Arbeidsovereenkomst. De afspraken over de arbeidsvoorwaarden staan hierin vastgelegd. In het CAO kun je informatie vinden over je loon, functie-indeling, toeslagen, werktijden, overwerk, proeftijd, opzegtermijn, ontslag, vakantie, pensioen, scholing, veiligheid en gezondheid etc.

Als je ziek bent hoor je dit voor 10.00 uur ’s morgens door te geven aan Pay for People en het bedrijf waar je werkzaam bent. Als je je later dan 10.00 uur ziek meld, dan geldt de eerstvolgende dag als eerste ziekte dag.

Als je je ziek meld dien je door te geven;
– De reden van het verzuim
– De vermoedelijke duur van verzuim
– Het (verpleeg-) adres en telefoonnummer
– Bij ziekmelding vanuit een ander adres dan het thuisadres dienen ook verblijfplaats, telefoonnummer en eventueel behandelend arts te worden doorgegeven.

Word je ziek tijdens het werk? Dan dien je voor vertrek dit eerst te melden aan je leidinggevende op je werkplek en telefonisch aan Pay for People.

Ziek geworden en uit dienst
1. Als je binnen 4 weken na het einde van het dienstverband ziek wordt, en op dat moment niet werkzaam bent bij een andere werkgever of een WW-uitkering krijgt, dien je je onmiddellijk ziek te melden bij Pay for People conform de bij Pay for People geldende regels omtrent ziekmeldingen.

2. Als je ziek bent op het moment dat je uit dienst gaat en je voldoet aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dien je:
– gehoor te geven aan een oproep van de bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige van Pay for People;
– aan Pay for People alle informatie te verstrekken die je op grond van de Ziektewet of de WIA aan Pay for People als eigenrisicodrager of aan het UWV dient te verstrekken. Indien je geen toestemming geeft medische gegevens aan Pay for People te verstrekken dien je deze wel aan een bedrijfsarts of arts-gemachtigde te verstrekken;
– alle verplichtingen na te komen die volgen uit de Ziektewet en de WIA;
– mee te werken aan een namens Pay for People aangeboden re-integratietraject of proefplaatsing;
– een (vervroegde) IVA-uitkering aan te vragen indien en zodra de bedrijfsarts dit mogelijk acht.

3. De verplichtingen hierboven genoemd in lid 2 van dit artikel blijven bestaan zolang je arbeidsongeschikt blijft en een Ziektewetuitkering geniet. Ben je volledig hersteld dan eindigen de verplichtingen, tenzij je binnen 4 weken na herstelmelding opnieuw arbeidsongeschikt raakt.

4. Indien je het in lid 1 of lid 2 van dit artikel bepaalde overtreedt, verbeur je aan Pay for People een direct opeisbare boete van € 2.500,- voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € 500,- voor iedere dag, dat de overtreding voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit van overtreding of niet-nakoming, maar laat onverminderd het recht van Pay for People nakoming te vorderen en onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen. Deze boete is rechtstreeks verschuldigd aan Pay for People en strekt deze tot voordeel. Hiermee wordt nadrukkelijk afgeweken van het bepaalde in artikel 7:650 leden 3 en 5 BW.

Houd rekening met de volgende zaken als je ziek bent

1. Bereikbaarheid
Als werknemer dien je in de eerste ziekte week telefonisch bereikbaar te zijn en je op het verpleegadres voor bezoek van de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige doorlopend beschikbaar te zijn. Bij langdurige ziekte kunnen vaste tijden waarop men op het verpleegadres bereikbaar is in overleg met de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige worden afgesproken. Wanneer er contact geweigerd wordt of Pay for People niet de juiste gegevens heeft om contact te kunnen onderhouden, meld Pay for People je als hersteld.

2. Informatieverstrekking
Als zieke werknemer moet je informatie verstrekken over het verloop van de ziekte; dit op verzoek van Pay for People, maar ook vanuit jezelf als werknemer. Wanneer er een wijziging binnen je ziekmelding plaatsvindt, dient dit direct aan Pay for People gemeld te worden.

3. Oproep bij de Arbodienst
Na het eerste contactmoment in de eerste ziekte week zal er besproken worden hoe vaak en op welke wijze je als werknemer contact zal houden. Dit kan betekenen dat je opgeroepen wordt door onze Arbodienst. Als werknemer ben je verplicht de door Pay for People aangewezen
verzuimbegeleidende instantie (353 ArboNed of de Amersfoortse) alle informatie over het verzuim te verstrekken. Indien je daar zelf niet toe in staat is, kan dit ook door een familielid of verzorger worden gedaan. Indien je niet op de afgesproken tijd kunt komen en dit tijdig laat weten kan de afspraak verzet worden. Indien zonder tegenbericht de afspraak niet nagekomen wordt, zullen de kosten bij jou als werknemer in rekening gebracht worden.

4. Medisch onderzoek en herstel
Het is in je eigen belang je binnen redelijke termijn onder behandeling van een (huis/arbo) arts te stellen en de voorschriften van deze arts op te volgen. Als werknemer ben je in redelijkheid verplicht mee te werken aan die activiteiten die gericht zijn op herstel en een zo spoedig mogelijke werkhervatting. Dit zijn bijvoorbeeld arbeidstherapie, scholing, re-integratie (w.o. gedeeltelijke werkhervatting en werkaanpassing).

5. Bepalingen met betrekking tot langdurig verzuim
Wanneer je maximaal zes weken ziek is, en de verzuimbegeleidende instantie heeft geconcludeerd dat er mogelijkheden zijn voor terugkeer op het werk, dan ben je verplicht om samen met Pay for People een plan van aanpak voor herstel en re-integratie op te stellen. Het advies van de
verzuimbegeleidende instantie over mogelijkheden van herstel en werkhervatting is de basis voor het plan van aanpak. Je bent verplicht de afspraken op te volgen die in het plan van aanpak zijn neergelegd. Je bent verplicht samen met Pay for People het plan van aanpak regelmatig te evalueren en zo nodig bij te stellen. Pay for People is verplicht om de re-integratie te bevorderen. Aanvraag WAO-uitkering Pay for People legt een re-integratiedossier aan, waarin onder meer alle door jou als werknemer en Pay for People gemaakte afspraken en ondernomen activiteiten gericht op herstel en re-integratie zijn vermeld. Je hebt ten allen tijde inzage in dit dossier. Na acht maanden arbeidsongeschiktheid stelt Pay for People in samenwerking met jou als werknemer een re-integratieverslag op, aan de hand van het dossier dat in de loop van de tijd is gevormd. In dit verslag staan de inspanningen vermeld die zijn gepleegd om de werkzaamheden te hervatten. Acht maanden na ziekmelding ontvang je een aanvraagformulier voor de WAO-uitkering. Je bent verantwoordelijk voor het indienen van het reintegratieverslag samen met de WAO-aanvraag bij het UWV. Dit dient binnen negen maanden na de ziekmelding te gebeuren.

6. Het verrichten van werkzaamheden
Je mag tijdens je arbeidsongeschiktheid geen arbeid verrichten, behalve voor zover het werkzaamheden betreft, die je door of namens Pay for People worden aangeboden. De aangeboden werkzaamheden worden in overleg met de verzuimbegeleidende instantie vastgesteld.

7. Hervatten bij herstel
Uiterlijk de dag voorafgaand aan de dag dat de werknemer wegens (gedeeltelijk) herstel wederom in staat is te werken, dient de werknemer de herstelmelding aan Pay for People door te geven. Voorgaande geldt ook indien men wegens vakantie, verlof of deeltijd de dag na de herstelmelding niet tot werken verplicht is.

8. Herstelverklaring
Bij ziekte waarbij de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige betrokken is geweest, zal deze over het algemeen aangeven wanneer de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk kunnen worden hervat. Ben je niet in staat op de afgesproken dag het werk te hervatten, dan dient dit door jou zo spoedig mogelijk zowel aan Pay for People als aan de verzuimbegeleidende instantie te worden medegedeeld.

9. Verblijf in het buitenland/Vakantie
Ook bij kortdurend verblijf in het buitenland, voor vakantie of werk, geldt bovenstaande procedure. In geval van ziekte tijdens een langdurend verblijf in het buitenland meld je dit zo spoedig mogelijk bij Pay for People. Voorts schakel je een lokale arts in voor een medische verklaring. Na terugkomst neem je direct contact op met de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige. Bij het aanvragen van vakantie tijdens ziekte zal je Pay for People toestemming moeten vragen. Zonder akkoord van uit Pay for People, zullen voor deze dagen vakantiedagen opgenomen worden.

10. Zwangerschap
Zwangerschap dient te worden gemeld aan Pay for People. In geval van zwangerschap dien je een getekende zwangerschapsverklaring van de behandelend arts of verloskundige te overleggen. In verband met de ziekengelduitkering door het UWV dien je bij de ziekmelding aan te geven of de ziekte verband houdt met zwangerschap. Indien dit niet op tijd gemeld wordt, zal er vanuit het UWV een sanctie opgelegd worden wat ten laste gelegd wordt van jou als werknemer.

11. Geschillen
Indien je een beslissing van de verzuimbegeleidende instantie niet begrijpt of het oneens is met een dergelijke beslissing, dien je dit te melden aan Pay for People en aan de verzuimbegeleidende instantie. Handhaaft de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige van de verzuimbegeleidende instantie de beslissing, dan kan je een second opinion aanvragen bij het UWV. De bedrijfsarts of arbeidsdeskundige geeft aan hoe en waar de je het UWV kan bereiken. De kosten van een second opinion kunnen aan jou als werknemer in rekening worden gebracht indien UWV in de second opinion de beslissing van de verzuimbegeleidende instantie onderschrijft.

12. Klachten
Klachten over het medisch handelen van de arts worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Dergelijke klachten kunnen worden gemeld bij Pay for People en zullen in behandeling worden genomen door de medisch directeur van de verzuimbegeleidende instantie.

13. Privacy
De medische gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de verzuimbegeleidende instantie die gehouden zijn aan het medisch beroepsgeheim. Met inachtneming van het medisch beroepsgeheim en de privacy bescherming kan de verzuimbegeleidende instantie relevante informatie verstrekken aan Pay for People. Hieronder is mede begrepen de informatie waarom, door toedoen van jou als werknemer, beoordeling en begeleiding niet mogelijk zijn geweest. Het privacyreglement van de verzuimbegeleidende instantie is bij Pay for People beschikbaar en kan worden opgevraagd.

Pensioen
Als je als uitzendkracht 21 jaar of ouder bent en langer dan 26 weken hebt gewerkt dan heb je recht op pensioenopbouw. Je pensioen wordt opgebouwd bij STIPP. Heb je vragen over je pensioen? Neem dan contact op met Pay for People.

Schrijf je in

Schrijf je bij ons in door het inschrijfformulier in te vullen.

Kennismakingsgesprek

Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het gesprek leren we elkaar beter kennen!

Aan de slag

Met onze kennis van jouw wensen en ervaringen, gaan wij voor jou op zoek naar jou match.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!
Contact